Home | Belgische Afdeling

In 1953 werd te Salzburg(Oostenrijk)de Internationale Unie van Magistraten opgericht.Sinds haar stichting is haar zetel gevestigd te Rome (Itali√ę),Palazzo di Giustizia,Piazza Cavour.

Volgende magistraten maakten deel uit van het eerste presidentieel comite van de Internationale Unie van Magistraten:

-Dhr.Ernesto Battaglini, Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie te Rome, Itali√ę;

-Dhr.Karl Wahle, Senaatspresident in het Hof van Cassatie te Wenen, Oostenrijk;

-Dhr.Edgar Costa, President van de ‚ÄúTribunal Superior Electoral¬†‚Äú te¬† Rio de Janeiro,¬†Brazili√ę;

-Dhr.Jean Reliquet, Procureur van de Republiek te Versailles, Frankrijk;

-Dhr.Anton Konrad, President van het ‚ÄúBayerischen Landesgerichtes‚ÄĚte M√ľnchen,¬†Duitsland;

-Dhr.Alphonse Huss, Raadsheer aan de ‚ÄúCour Sup√©rieure de Justice‚ÄĚ te Luxemburg,¬†Groot-Hertogdom

De Internationale Unie v an Magistraten is volgens haar statuten zonder het minste politiek-of syndicaal karakter en heeft als voornaamste doelstellingen:

1/.het behoud van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht,essentiele voorwaarde van de jurisdictionele functie en waarborg van de rechten en van de vrijheden van de mens;

2/.het behoud van de grondwettelijke en morele positie van de Rechterlijke Macht;

3/.het uitbreiden en vervolmaken van de kennis en van de kultuur van de magistraten door deze in kontact te brengen met collega’s uit andere landen en door hen toe te laten buitenlandse organisaties met hun werking te leren kennen,alsmede het buitenlands recht,in het bijzonder de toepassing ervan;

4/.samen juridische problemen te bestuderen teneinde,zowel in het belang van de nationale als van de regionale en universele gemeenschappen tot een betere oplossing ervan te komen.

Deze doelstellingen worden door volgende middelen bewerkstelligd:

1/.het inrichten van kongressen en vergaderingen van de studiecommissies;

2/.het uitwisselen van kulturele rapporten;

3/.het bevorderen en het versterken van de hartelijke vriendschapsbanden tussen de magistraten van de verschillende landen;

4/.het bevorderen van de wederzijdse bijstand tussen de associaties en de nationale groeperingen;het versterken van de uitwisseling van informatie en het vergemakkelijken van stages en van ontspanningsverblijven voor magistraten in diverse landen in het buitenland;

5/.door gelijk welk ander middel goedgekeurd als dusdanig door de Centrale Raad.

Bij de stichting van de Internationale Unie van Magistraten waren de magistratenassociaties van volgende landen onmiddellijk lid:Duitsland,Oostenrijk,Brazili√ę,¬†Frankrijk,Ierland,Itali√ę en Luxemburg.

Ook Belgi√ę werd prompt uitgenodigd tot deelneming aan de activiteit van de Internationale Unie van Magistraten.

Een comité werd opgericht met het doel de toetreding van de belgische magistraten tot  de Internationale Unie van Magistraten mogelijk te maken.

De franse en italiaanse magistraten namelijk waren in de Internationale Unie van Magistraten door hun eigen Vereniging of Nationaal Comite vertegenwoordigd.Dergelijke aansluitingsmodaliteit zou voor Belgi√ę bezwaarlijk in aanmerking zijn gekomen daar de belgische magistratuur geen nationale unie bezat.De toetreding tot de Internationale Unie van Magistraten kon voor Belgi√ę slechts het gevolg zijn van de individu√ęle beslissing van magistraten.

Deze overwegingen werden ter kennis gebracht van de Voorzitter van de Internationale Unie van Magistraten die daarmee heeft ingestemd.

In februari 1956 ging de Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten van start en zij heeft sindsdien onverpoosd geijverd in de schoot van de Internationale Unie van Magistraten.

De Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten werd gesticht door volgende magistraten:

-Dhr.F.Dumon,Advocaat-Generaal van het Hof van Cassatie,later Procureur-Generaal aan ditzelfde Hof;

-Dhr.R.Polet,Raadsheer in het Hof van Beroep te Luik;

-Dhr.C.Schilling,Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel;

-Dhr.A.de Vreese,Raadsheer in  het Hof van Beroep te Gent,later Afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie ;

-Dhr.R.Charles,Procureur des Konings van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, later Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie;

-Dhr.R.Warlomont,Ondervoorzitter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;

-Dhr.P.Grondel,Substituut-Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Dat de Belgische Afdeling  heeft sedert haar bestaan volgende Voorzitters gekend:

-Dhr.F.Dumon,Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie,later Procureur aan hetzelfde Hof;

-Dhr.Alphonse de Vreese,Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie;

-Dhr.Raymond Screvens,Voorzitter van het Hof van Cassatie;

-Dhr.Ivan Verougstraete,Voorzitter van het Hof van Cassatie;

-Dhr.Guy van Gerven,Advocaat-Generaal bij het Krijgshof;

-Dhr.Michel Joachim,Eerste-Voorzitter van het Hof van Beroep te Luik;

-Dhr.Louis Denecker,Procureur des Konings van de Rechtbank van Eerste te Kortrijk;

-Mvr.Jeanne Prignon,Vrederechter van het kanton

-M.Dominique Vandorpe,Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent.

РMvr. Viviane Lèbe- Dessard, Voorzitster van de Arbeidsrechtbank te Luik.

– M. Pol Van Iseghem, Voorzitter van de rechtbank van Koophandel te

De Internationale Unie van Magistraten kende sedert haar stichting te Salzburg in 1953 een constante groei zodat zij thans magistraten uit alle werelddelen telt,magistraten uit 83 landen.Dit heeft geleid tot het stichten van regionale groepen:

1/.De Europese groep ook genoemd Europese Associatie van Magistraten die magistraten uit 44 europese landen telt waaraan Isra√ęl wordt toegevoegd;

2/.De Ibero-Amerikaanse groep (17);

3/.De Afrikaanse groep(16);

4/.De groep ANAO (Azi√ę, Oceani√ę en Noord-Amerika)(10).

Sommige landen zijn inderdaad in twee regionale groepen.

Ook op gebied van studies heeft de Internationale Unie van Magistraten werk gepresteerd. Dit heeft geleid tot het oprichten van drie studiecommissies: het gerecht en het statuut van de rechter, burgerlijk lrecht en procedure, strafrecht en strafprocedure. Later werd op voorstel en onder impuls van de Belgische Afdeling de vierde studiecommissie, sociaal en administratief recht, opgericht.

Dat de Belgische Afdeling internationaal gewaardeerd wordt,blijkt voldoende wanneer, er wordt vastgesteld het Voorzitterschap van deze studiegroepen zeer dikwijls met succes werd toevertrouwd aan belgische magistraten:

-Dhr.F.Dumon,Voorzitter van de Eerste Studiecommissie van 1961 tot 1970;

-Dhr. Ernest Krings,Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie,Voorzitter van de

Eerste Studiecommissie van 1976 tot 1995;

-Dhr.Guy Delvoie,Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Brussel,Voorzitter van de

Eerste Studiecommissie van 1995 tot 2001;

-Dhr.R.Screvens,Voorzitter van de Derde Studiecommissie van 1984 tot 1995;

-Mvr.Linda Sevens,Politierechter te Antwerpen,Voorzitster van de Derde Studie-commissie van 2000 tot 2003;

-Mvr.Viviane Lebe-Dessard,Voorzitster van de Vierde Studiegroep vanaf 2000 tot 2009. En thans Philippe Bron sedert 2012.

Dhr.A.de Vreese heeft het colloqium over ‚Äúl‚Äôadaptation des structures judiciaires aux finalit√©s du droit p√©nal moderne‚ÄĚ,gehouden op het congres van de Internationale Unie van Magistraten te Nice,Frankrijk,op 4-6 oktober 1972,voorgezeten.

Dhr.Alphonse de Vreese is Voorzitter van de Internationale Unie van Magistraten  geweest van 6-10-1974 tot 16-10-1976, terwijl M.F.Dumon dezelfde functie waarnam van 13-06-1963 tot 15-10-1965.Dhr.Louis Denecker was Ondervoorzitter van 21september 2000 tot 6 november 2004.

Tevens dient te worden vermeld dat de Belgische Afdeling in de Europese Associatie van Magistraten zeer gewaardeerd is.Zij werd aangeduid als verbindingsorgaan van de Europese Associatie van Magistraten met de Europese Unie te Brussel.Als deskundige neemt zij deel aan talrijke juridische werkzaamheden.

Ook via de verbindingsmagistraten van de Internationale Unie van Magistraten in de Verenigde Naties zowel te New York als in Geneve heeft de Belgische Afdeling regelmatig een rol vervuld ondermeer in het kader van de bescherming van de Rechten van de Mens en draagt zij ook haar steentje bij tot het helpen oprichten in Afrika,te Ouagadougou,

Burkina-Faso,van een Afrikaans Hof van de Rechten van de Mens en van de Volkeren.

De Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten heeft in 2004 het jaarlijks kongres van de Europese Associatie ingericht en gehouden te Brugge. Het kende een enorm succes op alle gebied en droeg bij tot een verbetering van de werking van de Internationale Unie van Magistraten.

Tenslotte moet vermeld worden dat verschillende belgische magistraten deelnemen aan de werkzaamheden van de ‚ÄúFundacion Justicia in El Mundo‚ÄĚ.Deze stichting is het orgaan van de Internationale Unie van Magistraten op het domein van het inrichten van studies en opzoekingen.Zijn zetel is gevestigd te Alicante (Spanje). Regelmatig worden er werken van vergelijkend recht uitgegeven en de stichting staat ook in voor de vorming van magistraten.

05c0fb61d4d8bec025919eb2c358d3f2BBBBBBBBBBBBBB