Aanwezig: Anne Freson, Monique Delos, Ludo Goossens, Stijn Mannaert, Philippe Bron en Viviane Lebe. Verontschuldigd: Georges Stevens, Max Carette, Caroline Delésie, René Constant, Jan Verschaeren, Werner Daem en Ilse Couwenberg. 1. – Het verslag van de algemene vergadering van 2 juni 2017 is goedgekeurd. 2. – Benoeming van een penningmeester. Ludo Goossens aanvaardt deze functie tot Jan Verschaeren deze kan overnemen. 3. – Onze website: Ludo en Stijn staan in voor de vertaling. 4. – Congres van de IUM: dit jaar vond het congres plaats in Santiago de Chili, van zondag tot donderdagmorgen. Alleen onze voorzitter Philippe Bron was in de gelegenheid om deze bij te wonen, en heeft zijn tijd moeten verdelen tussen de vergaderingen van zijn commissie en deze van het Centraal Comité. Volgende besluiten werden er genomen: -Bekrachtiging van het universeel charter van de rechter. -Het opmaken van een site Twitter. -De wijziging van artikel acht van het reglement om de betalingen aan Turkije te vergemakkelijken. Zesenvijftig families hebben hulp mogen ontvangen. Minstens 392 verzoeken werden ingediend. Een bedrag van 40.000 € is reeds verdeeld. Elke afdeling van de IUM heeft bijgedragen volgens haar mogelijkheden. Zelve hebben wij 1000 € overgemaakt. Doelstellingen 2018 – 2020: strijd tegen de interne corruptie, verbetering van de vorming van de magistraten, en uitwerken van een handleiding voor de nieuwe verenigingen. Kameroen werd uitgesloten daar ze de verschuldigde bijdragen niet heeft betaald. Zulke uitsluiting komt tussen na wanbetaling gedurende vier jaar. Een uitzondering wordt toegestaan voor Turkije wegens de moeilijke situatie bij een deel van de magistratuur. 5. – Volgend internationaal congres: in Marrakech, Marokko. De datum is nog niet vastgelegd; mogelijk eind oktober ofwel de eerste helft van november. We hebben kandidaten nodig voor deze reis en het werk aldaar. Kandidaturen zijn open voor alle commissies. Anne Freson verkiest de derde commissie. Andere kandidaturen worden afgewacht. Wanneer deze kandidaturen niet spoedig worden ingevuld zal een vraag gericht worden buiten het comité, aan de leden die hun bijdrage hebben betaald. Volgende onderwerpen zullen behandeld worden in de commissies: -Eerste commissie: de strekking van de openbare kritieken op de rechters en hun beslissingen, geuit op een respectloze wijze door de overige openbare machten van de staat, de media’s en de sociale media’s (facebook, twitter). -Tweede commissie: strategie bij de behandeling van de effectieve gevallen; -Derde commissie: de behandeling van de volgende getuigen voor de rechtbanken: kinderen, beschermde getuigen, slachtoffers van seksueel misbruik. -Vierde commissie: rechten en plichten van de vluchtelingen: een moderne slavernij? Het voorbrengen van de rapporten, de inhoud, en hun belang worden overgelaten aan de discretie van elk van de deelnemers. Belangrijk is dat België alleszins vertegenwoordigd is. De kandidaturen kunnen per e-mail gericht worden aan Viviane Lebe (viviane@lebe.be). De aanwijzingen zouden moeten gebeuren op 9 februari eerstkomende. 6. – Studiereis van de Belgische afdeling naar Bordeaux. Deze reis zal plaatsvinden van 25 tot 29 april 2018. We zullen onze intrek nemen in hotel Ibis Meriadeck, in volle centrum van de stad. De kamers, aan voordelig tarief, zijn reeds gereserveerd. Inschrijvingen zijn thans reeds mogelijk. Het voorlopig programma wordt bij dit verslag gevoegd. Men kan zich inschrijven per e-mail bij Viviane Lebe; een voorschot van 100 € dient overgeschreven te worden op rekening nr. BE09 9791 5726 1657 op naam van de Internationale Unie van Magistraten (bank Argenta in 4000 Luik, Auguste Buisseretstraat 76). De reis zal goedkoper zijn voor hen die de kosten fiscaal kunnen inbrengen. 7. – Volgende vergadering van het comité: op 9 februari. Deze gaat door in de Prins Albert Club, Karmelietenstraat 20 te 1000 Brussel. Het is een voorstel van Ludo Goossens. Verdere informatie zal volgen. Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om aan iedereen een gezellig eindejaarsfeest te wensen. En tot weerziens op 9 februari.